Đào tạo

Giới thiệu hoạt động

14 Tháng 6, 2022

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, cùng với hoạt động đào tạo, VIART mong muốn phổ cập kiến thức trọng tài, tập trung phát triển yếu tố con người, tất cả nhằm xây dựng một cộng đồng những người sử dụng và hành nghề trọng tài chuyên nghiệp; qua đó, hướng tới định hướng xu thế phát triển thị trường trọng tài nói riêng và ADRs nói chung tại Việt Nam.

 

NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO

1. Tổ chức các khóa đào tạo thường niên như đào tạo kiến thức cơ bản về trọng tài, kiến thức cơ bản về hòa giải, kĩ năng trọng tài viên, kĩ năng tranh tụng trọng tài cho luật sư, kĩ năng tham gia hòa giải cho luật sư và doanh nghiệp, kĩ năng hòa giải viên, v.v.

2. Tổ chức các khóa đào tạo:

  • Theo nhu cầu của thị trường khi có vấn đề mới, thay đổi trong quy định pháp luật và/hoặc thực tiễn có thể tổng kết thành một nhóm vấn đề lớn.

  • Theo nhu cầu của doanh nghiệp/nhóm doanh nghiệp như đào tạo về pháp luật và các vấn đề tranh chấp thường gặp trong lĩnh vực.

 

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

 

KHÓA ĐÀO TẠO

 

ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO