Đào tạo

Lộ trình phát triển

02 Tháng 12, 2019

1. Hội đồng Trọng tài phân bổ phí trọng tài, trừ khi các bên có thoả thuận khác.

2. Hội đồng Trọng tài có quyền quyết định một bên phải trả toàn bộ hoặc một phần chi phí pháp lý hoặc chi phí hợp lý khác của bên kia.