Nghiên cứu

Giới thiệu hoạt động

08 Tháng 10, 2019

Bên cạnh hoạt động đào tạo, cùng với hoạt động nghiên cứu, VIART mong muốn phổ cập kiến thức trọng tài, tập trung phát triển yếu tố con người, tất cả nhằm xây dựng một cộng đồng những người sử dụng và hành nghề trọng tài chuyên nghiệp; qua đó, hướng tới định hướng xu thế phát triển thị trường trọng tài nói riêng và ADRs nói chung tại Việt Nam.

 

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU