Tin tức

Tin tức

Thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

22 Tháng 4, 2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) chính thức được thành lập vào ngày 30/07/2021 theo Quyết định số 79/QĐ-VIAC của Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), trong bối cảnh các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADRs), đặc biệt là trọng tài thương mại, phát triển ngày một mạnh mẽ với nhiều bước tiến lớn trong xu thế nền tư pháp Việt Nam hội nhập với nền tư pháp quốc tế.