THƯ VIỆN
Hướng dẫn của ICCA về Diễn giải Công ước New York 1958: Sổ tay hướng dẫn cho thẩm phán

Hướng dẫn của ICCA về Diễn giải Công ước New York 1958: Sổ tay hướng dẫn cho thẩm phán

Ngày đăng: 20 Tháng 4, 2022

Tác giả: Hội đồng Trọng tài Thương mại Quốc tế (ICCA)

Tóm tắt

"[...] Hướng dẫn này nhằm cung cấp nội dung chính của Công ước và hướng dẫn các thẩm phán xác định việc áp dụng Công ước liên quan đến phạm vi, diễn giải và áp dụng. Hướng dẫn này cung cấp các hướng dẫn ngắn gọn bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đóng vai trò là một lộ trình dẫn tới nghiên cứu sâu rộng hơn, nếu cần thiết. Hướng dẫn này được thiết kế để cung cấp câu trả lời cho từng câu hỏi có thể phát sinh tại mọi thời điểm trong khi áp dụng Công ước, chứ không phải một công trình tham khảo toàn diện. Chúng tôi xin dành tặng Hướng dẫn này cho những thẩm phán, những người là một bộ phận không thể tách rời trong quá trình xây dựng Công ước này.

Hy vọng rằng Hướng dẫn này sẽ không chỉ thu hút sự quan tâm của các thẩm phán, mà cả sinh viên, giảng viên, và những người hành nghề trong lĩnh vực trọng tài. Chúng tôi nỗ lực hết mức để tránh những thảoluận mang tính hàn lâm, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đạt được điều đó. Một số những vụ kiện hay thảo luận gây nhiều tranh cãi, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu, nhưng lại không phải là mục tiêu quan tâm của việc áp dụng thông thường của Công ước. Mặc dù một số vụ kiện sẽ được tham chiếu tới nhằm minh họa những quan điểm nhất định, chúng tôi cố gắng hạn chế Hướng dẫn này ở những nguyên tắc cốt yếu. [...]"

Trích: Lời giới thiệu ấn phẩm Hướng dẫn của ICCA về diễn giải Công ước New York 1958 - Sổ tay hướng dẫn cho thẩm phán.

ADRs Blog